Projekt
MATERSKÁ ŠKOLA Komenského 13 Liptovský Mikuláš

Bezpečne a zdravo

Štátny vzdelávací program pre predprimárne vzdelávanie v materských školách ustanovuje základné požiadavky štátu na poskytovanie inštitucionálneho predprimárneho vzdelávania v materských školách( 2016). Predstavuje východisko a záväzný dokument pre vytvorenie školských vzdelávacích programov (ŠKVP) - kurikulárnych dokumentov, dáva priestor na dotvorenie obsahu výchovy a vzdelávania v jednotlivých MŠ podľa regionálnych a lokálnych podmienok .

ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM MATERSKEJ ŠKOLY- BEZPEČNE A ZDRAVO

So štátnym vzdelávacím programom korešponduje aj školský vzdelávací program našej MŠ.

HLAVNÝM CIEĽOM MŠ :
je rešpektovať rozdielne výchovno-vzdelávacie potreby detí, ich momentálne osobné dispozície, diferencovať výchovno-vzdelávacie požiadavky vzhľadom na rozvojové schopnosti detí.

VLASTNÉ CIELE VÝCHOVY A VZDELÁVANIA:
1. Naučiť sa rozvíjať a kultivovať svoju osobnosť, rozvíjaním hodnotiacich a sebahodnotiacich zručností.

2. Pri utváraní a rozvíjaní kľúčových kompetencií detí využívať stratégie výchovno-vzdelávacej činnosti prepojené so životom.

3. Vytvárať priaznivé multikultúrne prostredie v MŠ prostredníctvom chápajúceho spôsobu štúdia jednotlivých kultúr.

KRÚŽKOVÁ ČINNOSŤ

OBOZNAMOVANIE S CUDZÍM JAZYKOM - ANGLIČTINOU
Lektor: Mgr. Sylvia Motýľová

Cieľ: prostredníctvom hry a hrových činností rozvíjať komunikačné , učebné kompetencie osvojovaním si základov anglického jazyka.
Krúžok je realizovaný v spolupráci s CVČ Liptovský Mikuláš.

PROJEKTY NAŠEJ MATERSKEJ ŠKOLY

PONÍKY DEŤOM

Cieľ projektu: Podpora rozvoja rovnováhy a držania tela, podpora empatie, ohľaduplnosti, zvýšenie sebavedomia detí prostredníctvom animoterapie.

1. Rozvoj jemnej a hrubej motoriky,
2. posilnenie imunity jazdením počas celého školského roka,
3. rozvoj kladného sebahodnotenia,
4. rozvoj trpezlivosti a koncentrácie

Projekt je realizovaný v spolupráci s ZAHIRA, s.r.o.

SRDCE NA DLANI
Lektor: Mgr. Stanislava Rúfusová

Cieľ projektu: Identifikovať vlastné city a city iných ľudí.

1. Empatické schopnosti detí,
2. určovanie dôležitosti citov a emócií, vedieť ich pomenovať
3. neverbálna komunikácia detí

Projekt je realizovaný v spolupráci s CŠPP v Liptovskom Mikuláši.

PROJEKT ZELENÁ ŠKOLA
Do programu Zelenej školy sa naša materská škola zapojila v tomto školskom roku 2020/2021. Ako hlavnú tému sme si vybrali: Zeleň a ochrana prírody. Našim cieľom je v spolupráci s rodičmi, pedagogickými aj nepedagogickými zamestnancami a deťmi vytvoriť v našej škôlkárskej záhrade prírodnú učebňu pre deti. (napr. vybudovať lúčny záhon pre hmyz, bylinkovú špirálu, výsadba kríkov pre vtáčiky, zachytávanie dažďovej vody, típí z prútia atď.) Podporíme deti v zážitkovom učení, rozvoji ich tvorivosti a kritického myslenia ako aj environmentálneho cítenia a povedomia.

Na konci dvojročného úsilia a spolupráce nás čaká hodnotiaca komisia a možnosť získať certifikát a vlajku Zelenej školy.

OBČIANSKE ZDRUŽENIE PÚPAVIENKY

Občianske združenie Púpavienky pri Materskej škole Komenského 13, Liptovský Mikuláš ( podľa Zákona číslo 83/1990 zb. O Združovaní občanov )

Cieľ činnosti Združenia
1. Cieľom Združenia je napomáhať aktívnemu zapojeniu občanov - zákonných zástupcov do spoločenského, sociálneho, kultúrneho a záujmového života v materskej škole a vo svojom meste.

2. Cieľ činnosti Združenia bude zabezpečovaný formou:
a) organizovania detských kultúrnych a športových podujatí a výletov,
b) organizovania záujmovej činnosti pre deti predškolského veku, ako prostriedku sociálnej prevencie detí v MŠ
c) organizovania vzdelávacích a informačných programov pre rodičov

img

Občianske združenie Púpavienky pri Materskej škole Komenského 13, Liptovský Mikuláš ďakuje všetkým fyzickým aj právnickým osobám, ktorí sa rozhodli poukázať 2%, prípadne 3% z dane v prospech našej oganizácie.