Za účelom zlepšovania kvality služieb využívame súbory Cookies. Pokračovaním prehliadania stránky súhlasíte s ich spracovaním. Pre viac informácií kliknite sem.
súhlasím
Projekt
MATERSKÁ ŠKOLA Komenského 13 Liptovský Mikuláš

Bezpečne a zdravo

Štátny vzdelávací program pre predprimárne vzdelávanie v materských školách ustanovuje základné požiadavky štátu na poskytovanie inštitucionálneho predprimárneho vzdelávania v materských školách( 2016). Predstavuje východisko a záväzný dokument pre vytvorenie školských vzdelávacích programov (ŠKVP) - kurikulárnych dokumentov, dáva priestor na dotvorenie obsahu výchovy a vzdelávania v jednotlivých MŠ podľa regionálnych a lokálnych podmienok .

ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM MATERSKEJ ŠKOLY- BEZPEČNE A ZDRAVO

So štátnym vzdelávacím programom korešponduje aj školský vzdelávací program našej MŠ.

HLAVNÝM CIEĽOM MŠ :
je rešpektovať rozdielne výchovno-vzdelávacie potreby detí, ich momentálne osobné dispozície, diferencovať výchovno-vzdelávacie požiadavky vzhľadom na rozvojové schopnosti detí.

VLASTNÉ CIELE VÝCHOVY A VZDELÁVANIA:
1. Naučiť sa rozvíjať a kultivovať svoju osobnosť, rozvíjaním hodnotiacich a sebahodnotiacich zručností.

2. Pri utváraní a rozvíjaní kľúčových kompetencií detí využívať stratégie výchovno-vzdelávacej činnosti prepojené so životom.

3. Vytvárať priaznivé multikultúrne prostredie v MŠ prostredníctvom chápajúceho spôsobu štúdia jednotlivých kultúr.

KRÚŽKOVÁ ČINNOSŤ

OBOZNAMOVANIE S CUDZÍM JAZYKOM - ANGLIČTINOU
Lektor: Mgr. Sylvia Motýľová

Cieľ: prostredníctvom hry a hrových činností rozvíjať komunikačné , učebné kompetencie osvojovaním si základov anglického jazyka.
Krúžok je realizovaný v spolupráci s CVČ Liptovský Mikuláš.

PROJEKTY NAŠEJ MATERSKEJ ŠKOLY

DOROTKA A JEJ PRIATELIA

Cieľ projektu: upriamiť pozornosť dieťaťa:

1. na možnosti prevencie,
2. na svoje zdravie a jeho upevňovanie,
3. na prvú pomoc pri rôznych poraneniach, v rôznych modelových situáciách,
4. na odbúranie paniky a strachu z choroby,
5. viesť ich k spolupatričnosti, humanite, empatii, tolerancii a solidarite,
6. stimulovať ich, aby komunikovali, nadväzovali a udržiavali dobré kamarátske vzťahy.


Projekt je realizovaný v spolupráci so Slovenským červeným krížom v Liptovskom Mikuláši.

MACKO UŠKO V MESTE

Cieľ projektu: upriamiť pozornosť detí predškolského veku na základné hodnoty, akými sú ľudský život, zdravie a ich ochrana.

1. Poskytnúť deťom informácie zamerané na zvyšovanie právneho a sociálneho vedomia.
2. Oboznamovať deti s hodnotami, zameranými na základné ľudské práva a slobodu.
3. Oboznamovať deti s problematikou ochrany životného prostredia.
4. Oboznamovať deti s tým, že každý človek a každá profesia si zaslúži úctu, v záujme ozdravenia spoločnosti prekonať pretrvávajúci mýtus, že policajt vo vzťahu k občanovi je iba represívny orgán.

Projekt je realizovaný v spolupráci s Mestskou políciou v Liptovskom Mikuláši.

PONÍKY DEŤOM

Cieľ projektu: Podpora rozvoja rovnováhy a držania tela, podpora empatie, ohľaduplnosti, zvýšenie sebavedomia detí prostredníctvom animoterapie.

1. Rozvoj jemnej a hrubej motoriky,
2. posilnenie imunity jazdením počas celého školského roka,
3. rozvoj kladného sebahodnotenia,
4. rozvoj trpezlivosti a koncentrácie

Projekt je realizovaný v spolupráci s ZAHIRA, s.r.o.

SRDCE NA DLANI
Lektor: Mgr. Sylvia Motýľová

Cieľ projektu: Identifikovať vlastné city a city iných ľudí.

1. Empatické schopnosti detí,
2. určovanie dôležitosti citov a emócií, vedieť ich pomenovať
3. neverbálna komunikácia detí

Projekt je realizovaný v spolupráci s CŠPP v Liptovskom Mikuláši.

OBČIANSKE ZDRUŽENIE PÚPAVIENKY

Občianske združenie Púpavienky pri Materskej škole Komenského 13, Liptovský Mikuláš ( podľa Zákona číslo 83/1990 zb. O Združovaní občanov )

Cieľ činnosti Združenia
1. Cieľom Združenia je napomáhať aktívnemu zapojeniu občanov - zákonných zástupcov do spoločenského, sociálneho, kultúrneho a záujmového života v materskej škole a vo svojom meste.

2. Cieľ činnosti Združenia bude zabezpečovaný formou:
a) organizovania detských kultúrnych a športových podujatí a výletov,
b) organizovania záujmovej činnosti pre deti predškolského veku, ako prostriedku sociálnej prevencie detí v MŠ
c) organizovania vzdelávacích a informačných programov pre rodičov

img

Občianske združenie Púpavienky pri Materskej škole Komenského 13, Liptovský Mikuláš ďakuje všetkým fyzickým aj právnickým osobám, ktorí sa rozhodli poukázať 2%, prípadne 3% z dane v prospech našej oganizácie.