Projekt
MATERSKÁ ŠKOLA Komenského 13 Liptovský Mikuláš

O nás

Naša materská škola je štvortriedna a poskytuje celodennú starostlivosť. Škola je umiestnená v typizovanej budove s kapacitou 96 detí. Pri materskej škole je školská záhrada rozdelená na oddychovú zónu s pieskoviskom, preliezačkami, altánkom a dopravné ihrisko.

Pedagogický zbor

Riaditeľka Mš: Mgr. Beata Grešová
Pedagogickí zamestnanci
1. trieda: Bc. Henrieta Hollá, Janka Kružliaková, triedna učiteľka
2. trieda: Mgr. Beata Grešová, Lucia Joobová, triedna učiteľka
3. trieda: Bc. Dominika Kučerová, Monika Pavlovová , triedna učiteľka
4. trieda: Mgr. Andrea Balážová, Jana Brtáňová, triedna učiteľka
Prevádzkoví zamestnanci
Vedúca ŠJ: Miriam Zárubová
Kuchárka: Marta Háčiková
Ekonomicko - administratívny
zamestnanec:
Alena Janičinová
Školníčka: Vilma Močarníková
Upratovačka: Eva Marková, Iveta Furťová

Spolupráca MŠ


- s Centrom špeciálno-pedagogického poradenstva Čs. brigády 2 v Liptovskom Mikuláši – Projekt Srdce na dlani
- s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Liptovskom Mikuláši - poradenstvo vo vzdelávacom vývine, diagnostikovanie porúch učenia, napomáhanie vyváženému rozvoju všetkých stránok školskej pripravenosti v spolupráci so špeciálnym pedagógom, logopedická starostlivosť
- s Centrom voľného času v Liptovskom Mikuláši - krúžok Oboznamovanie detí s cudzím jazykom angličtinou.